DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.13.2017.134220

Культурологічні аспекти композиційного мислення як компонента роботи над художнім твором

Наталія Ніколайчук

Анотація


Досліджено феномен композиційного мислення як необхідної форми для створення і розу­міння мистецького твору. Візуальний діалог ефективно демонструє живе сприйняття дійсності, дозво­ляє заглибитись у зміст динамічного сюжету, зосередитися на статичних паузах, які підсилюють вплив мистецтва, уможливлюють відчуття образу. Сформульовано авторський підхід до проблеми культуроло­гічної сутності розбудови комплексного творчого середовища (на прикладі Київської дитячої академії мистецтв), де в умовах вільного вибору здійснюється процес становлення і зростання митця. Подано авторське прочитання терміну «композиційне мислення» та прослідковано його роль у процесі форму­вання творчої особистості художника.

Ключові слова


образотворче мистецтво; творча особистість; композиційне мислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Herhel Ye. L. Psykholohichni osoblyvosti formuvannia kreatyvnykh zdibnostei [Herhel Ye. Psychological feature of creative abilities formation] / Tsentr. in-t pisliadyplom. ped. osvity APN Ukrainy. Kyiv, 2007. 20 s.

Loboda O. V. Kreatyvnist yak osnova psykhichnoho zdorovia osobystosti [Loboda O. Creativityas a basis of psychological health of an invividual] // Nauka i osvita [Science and education]. 2010. No. 3. S. 61–65.

Maksymenko O. Dyzainerska osvita — pedahohichna kultura [Maksymenko O. Designers’ ed­ ucation as a pedagogical cultre] // Mystetstvo ta osvita [Art and education]. 2005. No. 3. S. 16.

Muzychenko Yu. Rozvytok tvorchykh zdibnostei maibutnikh uchyteliv — peredumova for­ muvannia mobilnosti [Muzychenko Yu. Development of creative abilities of the future teachers as a prerequisite for forming mobility] // Ridna shkola [Native school]. 2006. No. 9. S. 20–22.

Pichkur M. Treninh z kompozytsii dlia maibutnoho vchytelia obrazotvorchoho mystetst­ va [Pichkur M. Composition training for the future teacher of fine art] // Mystetstvo ta osvita [Art and education]. 1999. No. 1. S. 41–46.

Stas M. I. Metodyka formuvannia tvorchykh zdibnostei maibutnikh uchyteliv obrazotvorcho­ho mystetstva: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk [Stas M. Methods of forming creative abilities of the future teachers of fine art: Extended abstract of the candidate’s thesis] / Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv, 2007. 55 s.

Turchyn V. V. Systema rozvyvaiuchykh dyzain-obiektiv yak element formuvannia proekt­no-obraznoho myslennia [Turchyn V. System of developmental design objects as an element of forming project-image thinkng] // Tradytsii ta novatsii u vyshchii arkhitekturno-khudozhnii osviti: Zb. st. [Traditions and innovations in the higher architectural-artistic education]. Kharkiv: XXPI, 1999. No. 1. S. 32.

Turchyn V. V. Bazovi aspekty protsesu formuvannia proektno-obraznoho myslennia [Turchyn V. Basic aspects of the project-image thinking formation] // Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi aka­demii dyzainu i mystetstv [Herald of the Kharkiv State Academy of Design and Arts]. Kharkiv: KhDADM. 2002. No. 6. S. 265–267.

Sveshnikov A. V. Kompozicionnoe myshlenie v izobrazitelnom iskusstve: avtoref. dis. ... d-ra iskusstvovedeniia: 17.00.09 [Sveshnikov A. Compositional thinking in the visual arts: Extended abstract of the Doctor’s thesis] / Ros. gos. ped. un-t im. A. I. Gercena. Sankt-Peterburg, 2004. 52 s.

Muzyka O. Kompozytsiini zdibnosti yak osnova khudozhno-tvorchoi diialnosti maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva [Muzyka O. Compositional abilities as a basis of artistically creative activity of the future teachers of fine art] // Problemy pidhotovky suchasnoho vchyte­lia [Problems of training of a contemporary teacher]. 2010. No. 2. S. 18–23.

Kaidanovska O. O. Formuvannia tvorchoho myslennia maibutnikh uchyteliv obrazot­vorchoho mystetstva v protsesi vyvchennia osnov kompozytsii dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02 [Kaidanovska O. Forming the creative thinking of the future teachers of fine art during the studying the composition basics: Extended abstract of the candidate’s thesis]. Kyiv, 2004. 248 s.

Hryhorieva V. B. Formuvannia navychok kompozytsiinoi diialnosti na pochatkovomu etapi navchannia (v systemi pidhotovky khudozhnykiv-pedahohiv): avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02 [Hryhorieva V. Forming the skills of compositional activity within the initial period of education (in the system of artists-teachers’ training)]. Odesa, 1998. 20 s


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Гергель  Є. Л. Психологічні особливості формування креативних здібностей / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. Київ, 2007. 20 с.

Лобода  О. В. Креативність як основа психічного здоров’я особистості // Наука і освіта. 2010. No 3. С. 61–65.

Максименко О. Дизайнерська освіта — педагогічна культура // Мистецтво та освіта. 2005. No 3. С. 16.

Музиченко Ю. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів — передумова формуван­ня мобільності // Рідна школа. 2006. No 9. С. 20–22.

Пічкур М. Тренінг з композиції для майбутнього вчителя образотворчого мистецтва // Мистецтво та освіта. 1999. No 1. С. 41–46.

Стась  М. І. Методика формування творчих здібностей майбутніх учителів образотворчо­го мистецтва: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Нац. пед. ун-т ім. М. П.  Драгоманова. Київ, 2007. 55 с.

Турчин  В. В. Система розвиваючих дизайн-об’єктів як елемент формування проектно-об­разного мислення // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Зб. ст. Харків: ХХПІ, 1999. No 1. С. 32.

Турчин  В. В. Базові аспекти процесу формування проектно-образного мислення // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків: ХДАДМ. 2002. No 6. С. 265–267.

Свешников  А. В. Композиционное мышление в изобразительном искусстве: автореф. дис. ... д-ра искусствоведения: 17.00.09 / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И.  Герцена. Санкт-Петербург, 2004. 52 с.

Музика О. Композиційні здібності як основа художньо-творчої діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва // Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2010. No 2. С. 18–23.

Кайдановська  О. О. Формування творчого мислення майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення основ композиції дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2004. 248 с.

Григор’єва  В. Б. Формування навичок композиційної діяльності на початковому ета­пі навчання (в системі підготовки художників-педагогів): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Одеса, 1998. 20 с.

Copyright (c) 2020 Наталія Ніколайчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987