DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.13.2017.134244

Інтерпретація петриківського розпису в сучасному архітектурно-просторовому середовищі

Анастасія Чуднівець

Анотація


Розглянуто основні способи сучасного застосування петриківського розпису, як виду укра­їнського народного орнаментального малярства, в оздобленні інтер’єрів та екстер’єрів. Проаналізовано найтиповіші зразки, основні прийоми й тенденції такого застосування. Визначено основн і відмінності застосування петриківського розпису в інтер’єрах та екстер’єрах, співвідношення традицій та новацій, розбіжності між основними тенденціями розпису, що побутують у Петриківцях та особливостями за­стосування його мотивів поза межами традиційного ареалу. Розглянуто взаємозв’язок між декоруванням споруд стінописами та їхнім функціональним призначенням. Також, здійснено спробу простежити моди­фікацію стилістики петриківського розпису в умовах сучасного архітектурно-просторового середовища.

Ключові слова


петриківський розпис; стінопис; інтер’єр; екстер’єр; орнамент; монументальний живопис

Повний текст:

PDF

Посилання


Hurin V. M., Kuznetsova I. O. Petrykivskyi rozpys yak zasib stvorennia natsionalno identyfiko­vanoho interieru aerovokzalu [Hurin V., Kuznetsova I. Petrikivka painting as a mean of creating the nationally-identified interior of the Central bus station] // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: nauk.-tekhn. zb. [Contemporary problems of the architecture and city plan­ ning: Collected scientific and technical works] / M-vo osvity i nauky Ukrainy, Kyiv. nats. un-t bud-va i arkhit. Kyiv, 2010. Vyp. 25. S. 301–306.

Hnatiuk L., Polishchuk Ya., Muzychenko O. Etnodyzain v interieri hotelno-restorannykh kom­pleksiv [Hnatiuk L., Polishchuk Ya., Muzychenko O. Ethnic design in the ineriors of the hotel and restaurant compounds] // Teoriia ta praktyka dyzainu. Mystetstvoznavstvo [Theory and prac­tice of design. Art studies]. 2015. Vyp. 7. S. 46–52.

Dudarets V. Rol pryrodnykh faktoriv u vyiavlenni natsionalnykh rys v dyzaini ta arkhitekturi Ukrainy [Dudarets V. The role of natural factors in determining national traits in design and ar­chitecture of Ukraine] // Visnyk Universytetu «Ukraina». Ser.: Suchasni inzhenerni tekhnolo­hii [Herald of the «Ukraine» University. Series: Contemporary engeneering technologies]. 2013. No. 1(16). S. 205–211. URL: http://www.vmurol.com.ua/upload/Naukovo_doslidna%20robota/Elektronni_vidannya/Visnik_UU/Visnik_UU_Suchasni_inzhenerni_technologi­yi_1_16_03.12.2013.pdf (last accessed: 28.11.2017).

Diachenko R. Khudozhno-estetychni osoblyvosti interieriv zakladiv kharchuvannia yak osered­kiv dozvillia i rozvah [Diachenko R. Artistic and aesthetical features of the public catering interiors as units of leasure and entertainment] // Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [Herald of the National Academy of the Managing Staff of Culture and Arts]. 2015. No. 1. S. 132–136.

Yehorova V., Cherepanova A., Bedryk S. Nastinnyi rozpys yak riznovyd dekoratyvno-pryklad­noho mystetstva [Yehorova V., Cherepanova A., Bedryk S. Wall painting as a genre of decora­tive and appied arts] // Visnyk PDABA [Herald of the Prydniprovska State Academy of Civil Engeneering and Architecture]. 2013. No. 14. S. 58–63.

Kosmina T. Narodne mystetstvo v arkhitekturnomu ansambli tradytsiinoho zhytla [Kosmina T. Folk art in the architectural ansamble of the traditional housing] // Ukrainske mystetstvoznavst­vo. Materialy. Doslidzhennia. Retsenzii: zb. nauk. prats [Ukrainian art studies. Materials. Research works. Reviews: Collected papers]. Kyiv, 2008. Vyp. 8. S. 52.

Kutsevych V. Arkhitekturne miske seredovyshche yak syntez mystetstv [Kutsevych V. Architectural city space as a synthesis of the arts] // Visnyk universytetu «Ukraina» [Herald of the «Ukraine» University. Series: Contemporary engeneering technologies]. 2013. No. 1(16). S. 192–197.

Podolynnyi S., Kashyrina N. Etnokulturna symvolika yak ideolohichna osnova arkhitekturnoi diialnosti [Podolynnyi S., Kashyrina N. Enthnic and cultural symbolics as an ideological basis of architectural activity] // Visnyk PDABA [Herald of the Prydniprovska State Academy of Civil Engeneering and Architecture]. 2013. No. 1.

Smoliar O. V. Formuvannia dyzainu interieriv hoteliv shliakhom vykorystannia zasobiv mon­umentalnoho dekoratyvnoho mystetstva [Smoliar O. Creating hotels’ interior design using mon­umental decorative art] // Visnyk KhDADM [Herald of the Kharkiv State Academy of design and Arts]. 2014. No. 1. S. 27–32.

Yurchenko I. Metodyka vykorystannia motyviv arkhitekturnoho dekoru Lvivskoi setsesii v suchasnomu dyzaini meblevykh vyrobiv [Yurchenko I. Methods of usage of architectural décor motifs of the Lviv secession in contemporary design of furniture pieces] // Narodoznavchi zoshy­ty [Folk studies papers]. 2014. No. 5 (119). S. 1021–1026.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Гурін  В. М., Кузнецова  І. О. Петриківський розпис як засіб створення національно іден­тифікованого інтер’єру аеровокзалу // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. Київ, 2010. Вип. 25. С. 301–306.

Гнатюк Л., Поліщук Я., Музиченко О. Етнодизайн в інтер’єрі готельно-ресторанних комп­лексів // Теорія та практика дизайну. Мистецтвознавство. 2015. Вип. 7. С. 46–52.

Дударець В. Роль природних факторів у виявленні національних рис в дизайні та ар­хітектурі України // Вісник Університету «Україна». Сер.: Сучасні інженерні техно­ло­гії. 2013. No 1(16). С. 205–211. URL: http://www.vmurol.com.ua/upload/Naukovo_doslidna%20robota/Elektronni_vidannya/Visnik_UU/Visnik_UU_Suchasni_inzhenerni_technologi­yi_1_16_03.12.2013.pdf (дата звернення: 28.11.2017).

Дьяченко Р. Художньо-естетичні особливості інтер’єрів закладів харчування як осередків дозвілля і розваг // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2015. No 1. С. 132–136.

Єгорова В., Черепанова А., Бедрик С. Настінний розпис як різновид декоративно-приклад­ного мистецтва // Вісник ПДАБА. 2013. No 14. С. 58–63.

Косміна Т. Народне мистецтво в архітектурному ансамблі традиційного житла // Ук­раїн­ське мистецтвознавство. Матеріали. Дослідження. Рецензії: зб. наук. праць. Київ, 2008. Вип. 8. С. 52.

Куцевич В. Архітектурне міське середовище як синтез мистецтв // Вісник університету «Україна». 2013. No 1(16). С. 192–197.

Подолинний С., Каширіна Н. Етнокультурна символіка як ідеологічна основа архітектур­ної діяльності // Вісник ПДАБА. 2013. No 1.

Смоляр  О. В. Формування дизайну інтер’єрів готелів шляхом використання засобів мону­ментального декоративного мистецтва // Вісник ХДАДМ. 2014. No 1. С. 27–32.

Юрченко І. Методика використання мотивів архітектурного декору Львівської сецесії в сучасному дизайні меблевих виробів // Народознавчі зошити. 2014. No 5 (119). С. 1021-1026.

Copyright (c) 2020 Анастасія Чуднівець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987