DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.13.2017.134645

Володимир Рєзанов — український історик театру

Анастасія Коржова

Анотація


Визначено опорні пункти наукової біографії українського історика театру Володимира Рєза­нова. На основі аналізу лекційних матеріалів, друкованих й архівних матеріалів з’ясовано теоретичні принципи дослідження В. Рєзановим історії театру і методологічні особливості його театро­знавчих праць (об’єкт і предмет дослідження, метод, завдання тощо). Окреслено особливості авторської концепції істо­рії театру й особливості застосованої методології дослідження сценічного мистецтва. Охарактеризовано внесок В. Рєзанова у розвиток української історії театру.

Ключові слова


історик театру Володимир Рєзанов; історія театру; театрознавство; методологія дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Veselovska H. Ukrainska teatralna kultura v doslidzhenniakh V. Riezanova [Veselovska G. Ukrainian theatre culture in the studies of V. Rezanov] // Literatura ta kultura Polissia [Literature and culture of Polissia region]. Nizhyn: NDPI, 1997. Vyp. 8. S. 169–171.

Vozniak M. [rets.] Stara ukrainska drama i noviishi doslidy nad neiu. Retsenziia na kny­hu V. Y. Riazanova «Yz ystoryy russkoi dramy» M., 1910 [Vozniak M. Old Ukrainian drama and its newest research. Review of the V. Rezanov’s work «From the history of Russian drama»] // Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka [Proceedings of the Shevchenko Scientific Society]. Lviv: Druk. Nauk. Tovarystva im. Shevchenka, 1912. T. SKhII. S. 139–191.

Demin A. O hudojestvennosti drevnerussko literatury [Diomin A. On the artistry of the Old Russian literature]. Moskva: Iazyki russko kultury, 1998. 848 s.

Yeremin I. [rets.] Prof. Vol. Riezanov, Drama Ukrainska [Yeremin I. Prof. V. Rezanov, «Uk­rai­nian Drama», a Review] // Ukraina [Ukraine]. Kyiv: Derzh. vyd-vo Ukrainy, 1926. Kn. 4. S. 146–149.

Zozulia S. Naukovi zviazky nizhynskoi naukovo-doslidnytskoi kafedry istorii kultury ta movy [Zozulia S. Scientific ties of the Nizhyn Science and Research Department of the History of Culture and Language] // Sivershchyna v istorii Ukrainy [Siveria region in the history of Ukraine]. Kyiv: Tsentr pamiatkoznav. NAN Ukrainy i UTOPIK, 2011. Vyp. 4. S. 388–394.

Zozulia S. Strukturni utvorennia nizhynskoi vyshchoi shkoly 1920 kh rokiv yak tsentr osvit­noi, kulturnoi ta naukovoi roboty [Zozulia S. Structural units of Nizhyn high school of the 1920s as a center of educational, cultural and scientific work] // Pytannia istorii, nauky i tekhniky [Issues of history, schience, and technics]. Kyiv, 2004. No. 4. S. 8–17.

I. K. [Koshelivets?] I. Riezanov, Volodymyr [I. K. [Koshelivets?] I. Riezanov, Volodymyr] // Entsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna (EU–II): V 11 t. [Encyclopaedia of Uk­rainian studies. Dictionary: In 11 volumes]. Paryzh; Niu-York, 1973. T. 7. S. 2498.

Klekovkin O. Volodymyr Riezanov [Klekovkin Volodymyr Riezanov] // Istoriohrafiia O. teatru: Napriamy. Shkoly. Metody. Postati: Navchalnyi posib [Historiography of theatre: Trends. Schools. Methods. Figures: A study guide]. Kyiv: ArtEk, 2017. S. 224–226.

Korzhova A. Dyskusiia mizh Volodymyrom Perettsem i Volodymyrom Riezanovym: dva napria­my doslidzhennia istorii teatru [Debate between Volodymyr Perets and Volodymyr Rezanov: two trends of studying the history of theatre] // Suchasni doslidzhennia v haluzi kultury i mystetstva [Con­temporary research of culture and arts]. Kyiv: KNUTKiT im. I. K. Karpenka-Karoho, 2017. S. 34–37.

Mogilianski A. Rezanov [Mogilianski A. Rezanov] // Kratkaia literaturnaia enciklopediia: V 9 t. [Brief literary encyclopaedia: In 9 volumes]. Moskva: Sov. encikl., 1962–1978. T. 6: Priskazka - «Sovetskaia Rossiia» [Vol. 6]. 1971. S. 235–236.

Peretts V. [rets.] Prof. V. Rezanov. Drama ukrainska [Perets V. A review on «Ukrainian dra­ma» by Prof. V. Rezanov]. U Kyivi, 1926. I, 202 str.; III, 323 str. (Zbirnyk istorychno-filolohich­noho viddilu Ukrainskoi Akademii nauk, ch. 7) // Yzvestyia Otdelenyia russkoho yazyka y sloves­nosty AN SSSR [Proceedings of the Deartment of Russian Language and Literature of the USSR Acdemy of Sciences]. Lenynhrad, 1926. T. XXXI. S. 369–383.

Peretts V. Vymushena vidpovid [Perets V. A forced answer] // Zapysky istorychno-filolohich­noho viddilu Ukrainskoi Akademii Nauk [Proceeding of the Department of History and Philology of the Ukrainian Academy of Sciences]. Kyiv: Drukarnia Ukrainskoi Akademii Nauk, 1928. Kn. XVIII. S. 326–328.

Peretc V. [rec.] Novy trud po istorii ukrainskogo teatra [Perets V. New work on the history of Ukrainian theatre]. Sankt-Peterburg: Senatskaia tipografiia, 1911. 42 s.

Rezanov V. Avtobiografiia V. I. Rezanova 27 fevralia 1937 [Rezanov V. An Autobiography of V. I. Rezanov, dated February 27, 1937] // Nіjinska fіlіia derjavnogo arhіvu Chernіgіvskoy oblastі [Nizhyn branch of the State Archive in Chernihiv region]. F. R–7621. Op. 1. Spr. 361. 29 s.

Rezanov V. Dnevnik (28 maia 1893 — 24 iiunia 1894). 28 maia 1893 goda [Rezanov V. Diary (May 28, 1893 — June 24, 1894)] // Nіjinska fіlіia derjavnogo arhіvu Chernіgіvskoy oblastі oblastі [Nizhyn branch of the State Archive in Chernihiv region]. F. R–7621. Op. 1. Spr. 51. 170 s.

Rezanov V. Esce odna kievskaia shkolnaia drama [Rezanov V. Another Kyiv school drama] // IORIAS [Proceedings of the Deartment of Russian Language and Literature]. Sankt-Peterburg, 1908. T. XIII. Kn. 3. S. 36–69.

Rezanov V. Zamechaniia na knigu I. I. Zamotina «Romantizm dvadcatyh godov XIX stol. v russko literature» [Rezanov V. Notes on a work by I. Zamotin «Romanticism of the 1820s in Russian literature»]. Sankt-Peterburg: Tipogr. Imperatorsko akad. nauk, 1904. 10 s.

Rezanov V. Iz istorii russko dramy. «Akt o Koleandre i Neonilde» [Rezanov V. From the his­tory of Russian drama. «Act about Coleander and Neonilda»] // IORIAS [Proceedings of the Department of Russian Language and Literature]. Sankt-Peterburg, 1905. T. X. Kn. 1. S. 335–398.

Rezanov V. Iz istorii russko dramy. Destvie o kniaze Petre Zlatyh Kliuchah [Rezanov V. From the history of Russian drama. Act about Peter the Golden Keys] // IORIAS [Proceedings of the Deartment of Russian Language and Literature]. Sankt-Peterburg, 1906. T. Kn. XI. 4. S. 165–244.

Rezanov V. Iz istorii russko dramy: shkol. destva XVII–XVIII vv. i teatr iezuitov [Rezanov V. From the history of Russian drama: School stagings of the 17th through 18th centuries and jesuits’ theatre]. Moskva: Sinod. tip., 1910. 344 c.

Rezanov V. Iz razyskani o sochineniiah V. A. Jukovskogo [Rezanov V. Studies on the works of V. Jukovsky]. Sankt-Peterburg: Senatskaia tipografiia, 1906. 365 s.

Rezanov V. K voprosu o starinno drame. Teoriia shkolnyh deklamaci po rukopisnym poeti­kam [Rezanov V. To the question about the old drama. Theory of school declamations of manu­script poetics] // IORIAS [Proceedings of the Deartment of Russian Language and Literature]. Sankt-Peterburg, 1913. T. XVIII. Kn. 1. S. 1–40.

Rezanov V. K istorii russko dramy. Poetika M. K. Sarbervskogo [Rezanov V. To the history of Russian drama. Poetics of M. Sarbervsky]. Nejin: Tipografiia V. K. Melenevskogo, 1911. S. VI–XІ. 46 s.

Rezanov V. K istorii russko dramy: ekskurs v oblast teatra iezuitov [Rezanov V. To the history of Russian drama: An outline of the jesuits’s theatre]. Nejin: Tip. naslednikov V. K. Melenevskogo, 1910. 464 s.

Rezanov V. Lekciia «Istoriia teatra» [Rezanov V. Lecture «History of theatre»] // Nіjinska fіlіia derjavnogo arhіvu Chernіgіvskoy oblastі oblastі [Nizhyn branch of the State Archive in Chernihiv region]. F. R–7621. Op. 1. Spr. 15. 48 s.

Rezanov V. Lekciia na temu «Iz istorii razvitiia russko dramy XVIII veka» [Rezanov V. Lecture «From the history of development of Russian drama of the 18th century»] // Nіjinska fіlіia derjavnogo arhіvu Chernіgіvskoy oblastі [Nizhyn branch of the State Archive in Chernihiv region]. F. R–7621. Op. 1. Spr. 274. 26 s.

Rezanov V. Lekciia o drame [Rezanov V. Lecture on drama] // Nіjinska fіlіia derjavnogo arhіvu Chernіgіvskoy oblastі oblastі [Nizhyn branch of the State Archive in Chernihiv region]. F. R–7621. Op. 1. Spr. 283. 19 s.

Rezanov V. Lekciia o metodologii literatury [Rezanov V. Lecture on the methodology of litera­ture] // Nіjinska fіlіia derjavnogo arhіvu Chernіgіvskoy oblastі oblastі [Nizhyn branch of the State Archive in Chernihiv region]. F. R–7621. Op. 1. Spr. 91. 10 s.

Rezanov V. Neposredstvenny istochnik romana o Petre Zlatyh Kliuchah [Rezanov V. Direct source of the novel about Peter the Golden Keys]. Sankt-Peterburg: Tipogr. Imperatorsko akad. nauk, 1912. 8 s.

Rezanov V. Pamiatniki russko dramatichesko literatury. Shkolnye destva XVII–XVIII st. [Rezanov V. Russian dramatical literature Writings]. Nejin: Tipogr. V. Melenevskogo, 1907. 166 s.

Rezanov V. Rabota «Istoriia russko kritiki» [Rezanov V. Work «History of Russian critics»] // Nіjinska fіlіia derjavnogo arhіvu Chernіgіvskoy oblastі oblastі [Nizhyn branch of the State Archive in Chernihiv region]. F. R–7621. Op. 1. Spr. 42. 375 s.

Rezanov V. Rukopisnye teksty sochineni A. P. Sumarokova [Rezanov V. Hand-written texts by A. Smarokov] // IORIAS [Proceedings of the Deartment of Russian Language and Literature]. Sankt-Peterburg, 1904. T. IX. Kn. 3. S. 37–50.

Rezanov, Vladimir Ivanovich [Rezanov, Vladimir Ivanovich] // Istoriko-filologicheski institut kniazia Bezborodko v Nejine. 1875–1900. Prepodavateli i vospitanniki [Historical and Philological Institute of duke Bezborodko in Nizhyn. 1875–1900. Professors and alumni] / Sost. i red. Dobiash A., Speranski M., Turcevich I. Nejin: Tipogr. M. V. Glezera, 1900. S. 53–54.

Riezanov V. Drama ukrainska. Starovynnyi teatr ukrainskyi [Rezanov V. Ukrainian drama. Old Ukrainian theatre] // Zbirnyk istoryko-filolohichnoho viddilu Akademii nauk Ukrainy [Collected works of the Department of History and Philology of the Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv: Z drukarni Ukrainskoi akademii nauk, 1926. Vyp. 1: Vstup. Stsenichni vystavy u Halychyni [Issue 1: Introduction. Stage performances in Galychyna]. 203 s.

Riezanov V. Drama ukrainska. Starovynnyi teatr ukrainskyi [Rezanov V. Ukrainian dra­ma. Old Ukrainian theatre] // Zbirnyk istoryko-filolohichnoho viddilu Ukrainskoi akademii nauk [Collected works of the Department of History and Philology of the Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv: Z drukarni Ukrainskoi akademii nauk, 1926. Vyp. 3: Shkilni diistva velykodno­ho tsyklu. Dodatky [Issue 3: School acts of the Easter cycle. Appendixes]. 389 s.

Riezanov V. Drama ukrainska. Starovynnyi teatr ukrainskyi [Rezanov V. Ukrainian dra­ma. Old Ukrainian theatre] // Zbirnyk istoryko-filolohichnoho viddilu Ukrainskoi akademii nauk [Collected works of the Department of History and Philology of the Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv: Z drukarni Ukrainskoi akademii nauk, 1927. Vyp. 4: Shkilni diistva rizdvianoho tsyklu [Issue 4: School acts of the Christmas cycle]. 207 s.

Riezanov V. Drama ukrainska. Starovynnyi teatr ukrainskyi [Rezanov ­V. Ukrainian drama. Old Ukrainian theatre] // Zbirnyk istoryko-filolohichnoho viddilu Ukrainskoi akademii nauk [Collected works of the Department of History and Philology of the Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv: Z drukarni Ukrainskoi akademii nauk, 1928. Vyp. 5: Dramatyzovani lehendy ahiohrafichni [Issue 5: Dramatized hagiographyc legends]. 294 s.

Riezanov V. Drama ukrainska. Starovynnyi teatr ukrainskyi [Rezanov V. Ukrainian dra­ma. Old Ukrainian theatre] // Zbirnyk istoryko-filolohichnoho viddilu Ukrainskoi akademii nauk [Collected works of the Department of History and Philology of the Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv: Z drukarni Ukrainskoi akademii nauk, 1929. Vyp. 6: Dramy-moralitety [Issue 6: Morality plays]. 263 s.

Riezanov V. Prohrama kursu z istorii teatru, shcho chytatyme prof. V. I. Riezanov kolektyvu artystiv Nizhynskoho miskoho teatru [Rezanov V. Programme of the course of theatre history, prepared by Prof. V. Rezanov to the actors of the Nizhyn city theatre] // Nizhynska filiia derzhav­noho arkhivu Chernihivskoi oblasti [Nizhyn branch of the State Archive in Chernihiv region]. F. R–7621. Op. 1. Spr. 91. 1 s.

Rulin P. [rets.] Ukrainska Akademiia Nauk. Zbirnyk istorychno-filolohichnoho viddilu. Ch. 7. Prof. V. Riezanov. Drama ukrainska I. Starovynnyi teatr ukrainskyi [Rulin P. A review on the work «Ukrainian Academy of Sciences. Collected works of the Department of History and Phlology. Issue 7. Prof V. Rezanov. Ukrainian drama. Old Ukrainian theatre»] // Chervonyi shliakh [Red path]. 1926. No. 4. S. 236–239.

Bruckner A. Wladimir Riezanow. Iz istorii russkoj dramy: Szkolnyja diejstwa XVII–XVIII w. i teatr Jezuitow // Pamiętnik Literacki. Lwow, 1911. J. 10. S. 401–402.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Веселовська Г. Українська театральна культура в дослідженнях В. Рєзанова // Література та культура Полісся. Ніжин: НДПІ, 1997. Вип. 8. С. 169–171.

Возняк М. [рец.] Стара українська драма і новійші досліди над нею. Рецензія на книгу В. И.  Рязанова «Из истории русской драмы» М., 1910 // Записки Наукового товариства іме­ні Шевченка. Львів: Друк. Наук. Товариства ім. Шевченка, 1912. Т. СХІІ. С. 139–191.

Демин А. О художественности древнерусской литературы. Москва: Языки русской культуры, 1998. 848 с.

Єремін І. [рец.] Проф. Вол. Рєзанов, Драма Українська // Україна. Київ: Держ. вид-во України, 1926. Кн. 4. С. 146–149.

Зозуля С. Наукові зв’язки ніжинської науково-дослідницької кафедри історії культури та мови // Сіверщина в історії України. Київ: Центр пам’яткознав. НАН України і УТОПІК, 2011. Вип. 4. С. 388–394.

Зозуля С. Структурні утворення ніжинської вищої школи 1920‐х років як центр освітньої, культурної та наукової роботи // Питання історії, науки і техніки. Київ, 2004. No 4. С. 8–17.

І. К. [Кошелівець І. ?] Рєзанов, Володимир // Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ–II): В 11 т. Париж; Нью-Йорк, 1973. Т. 7. С. 2498.

Клековкін О. Володимир Рєзанов // Історіографія театру: Напрями. Школи. Методи. Постаті: Навчальний посіб. Київ: АртЕк, 2017. С. 224–226.

Коржова А. Дискусія між Володимиром Перетцем і Володимиром Рєзановим: два напря­ми дослідження історії театру // Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва. Київ: КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого, 2017. С. 34–37.

Могилянский А. Резанов // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. Москва: Сов. энцикл., 1962–1978. Т. 6: Присказка — «Советская Россия». 1971. С. 235–236.

Перетц В. [рец.] Проф. В. Резанов. Драма українська. У Київі, 1926. I, 202 стр.; III, 323 стр. (Збірник історично-філологічного відділу Української Академії наук, ч. 7) // Известия Отделения русского языка и словесности АН СССР. Ленинград, 1926. Т. XXXI. С. 369–383.

Перетц В. Вимушена відповідь // Записки історично-філологічного відділу Української Академії Наук. Київ: Друкарня Української Академії Наук, 1928. Кн. XVІІІ. С. 326–328.

Перетц В. [рец.] Новый труд по истории украинского театра. Санкт-Петербург: Сенатская типография, 1911. 42 с.

Резанов В. Автобиография В. И. Резанова 27 февраля 1937 // Ніжинська філія державно­го архіву Чернігівської області. Ф. Р–7621. Оп. 1. Спр. 361. 29 с.

Резанов В. Дневник (28 мая 1893 — 24 июня 1894). 28 мая 1893 года // Ніжинська філія державного архіву Чернігівської області. Ф. Р–7621. Оп. 1. Спр. 51. 170 с.

Резанов В. Еще одна киевская школьная драма // ИОРЯС. Санкт-Петербург, 1908. Т. XIII. Кн. 3. С. 36–69.

Резанов В. Замечания на книгу И. И. Замотина «Романтизм двадцатых годов ХІХ стол. в русской литературе». Санкт-Петербург: Типогр. Императорской акад. наук, 1904. 10 с.

Резанов В. Из истории русской драмы. «Акт о Колеандре и Неонильде» // ИОРЯС. Санкт-Петербург, 1905. Т. Х. Кн. 1. С. 335–398.

Резанов В. Из истории русской драмы. Действие о князе Петре Златых Ключах // ИОРЯС. Санкт-Петербург, 1906. Т. XI. Кн. 4. С. 165–244.

Резанов В. Из истории русской драмы: школ. действа XVII–XVIII вв. и театр иезуитов. Москва: Синод. тип., 1910. 344 c.

Резанов В. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. Санкт-Петербург: Сенатская типография, 1906. 365 с.

Резанов В. К вопросу о старинной драме. Теория школьных декламаций по рукописным поэтикам // ИОРЯС. Санкт-Петербург, 1913. Т. XVIII. Кн. 1. С. 1–40.

Резанов В. К истории русской драмы. Поэтика М.‐К. Сарбервского. Нежин: Типография В. К. Меленевского, 1911. С. VI–ХІ. 46 с.

Резанов В. К истории русской драмы: экскурс в область театра иезуитов. Нежин: Тип. наследников В. К. Меленевского, 1910. 464 с.

Резанов В. Лекция «История театра» // Ніжинська філія державного архіву Чернігівської області. Ф. Р–7621. Оп. 1. Спр. 15. 48 с.

Резанов В. Лекция на тему «Из истории развития русской драмы XVIII века» // Ніжинська філія державного архіву Чернігівської області. Ф. Р–7621. Оп. 1. Спр. 274. 26 с.

Резанов В. Лекция о драме // Ніжинська філія державного архіву Чернігівської області. Ф. Р–7621. Оп. 1. Спр. 283. 19 с.

Резанов В. Лекция о методологии литературы // Ніжинська філія державного архіву Чернігівської області. Ф. Р–7621. Оп. 1. Спр. 91. 10 с.

Резанов В. Непосредственный источник романа о Петре Златых Ключах. Санкт-Петербург: Типогр. Императорской акад. наук, 1912. 8 с.

Резанов В. Памятники русской драматической литературы. Школьные действа XVII–XVIII ст. Нежин: Типогр. В. Меленевского, 1907. 166 с.

Резанов В. Работа «История русской критики» // Ніжинська філія державного архіву Чернігівської області. Ф. Р–7621. Оп. 1. Спр. 42. 375 с.

Резанов В. Рукописные тексты сочинений А. П. Сумарокова // ИОРЯС. Санкт-Петербург, 1904. Т. IX. Кн. 3. С. 37–50.

Резанов, Владимир Иванович // Историко-филологический институт князя Безбородко в Нежине. 1875–1900. Преподаватели и воспитанники / Сост. и ред. Добиаш А., Сперанский М., Турцевич И. Нежин: Типогр. М. В. Глезера, 1900. С. 53–54.

Рєзанов В. Драма українська. Старовинний театр український // Збірник історико-фі­лологічного відділу Академії наук України. Київ: З друкарні Української академії наук, 1926. Вип. 1: Вступ. Сценічні вистави у Галичині. 203 с.

Рєзанов В. Драма українська. Старовинний театр український // Збірник історико-філо­логічного відділу Української академії наук. Київ: З друкарні Української академії наук, 1926.Вип. 3: Шкільні дійства великоднього циклу. Додатки. 389 с.

Рєзанов В. Драма українська. Старовинний театр український // Збірник історико-філо­логічного відділу Української академії наук. Київ: З друкарні Української академії наук, 1927. Вип. 4: Шкільні дійства різдвяного циклу. 207 с.

Рєзанов В. Драма українська. Старовинний театр український // Збірник історико-філо­логічного відділу Української академії наук. Київ: З друкарні Української академії наук, 1928. Вип. 5: Драматизовані легенди агіографічні. 294 с.

Рєзанов В. Драма українська. Старовинний театр український // Збірник історико-філо­логічного відділу Української академії наук. Київ: З друкарні Української академії наук, 1929. Вип. 6: Драми-моралітети. 263 с.

Рєзанов В. Програма курсу з історії театру, що читатиме проф. В. І. Рєзанов колективу артистів Ніжинського міського театру // Ніжинська філія державного архіву Чернігівської області. Ф. Р–7621. Оп. 1. Спр. 91. 1 с.

Рулін П. [рец.] Українська Академія Наук. Збірник історично-філологічного відділу. Ч. 7. Проф. В. Рєзанов. Драма українська І. Старовинний театр український // Червоний шлях. 1926. No 4. С. 236–239.

Bruckner A. Wladimir Riezanow. Iz istorii russkoj dramy: Szkolnyja diejstwa XVII–XVIII w. i teatr Jezuitow // Pamiętnik Literacki. Lwow, 1911. J. 10. S. 401–402.

Copyright (c) 2020 Анастасія Коржова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987