DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.15(2).2019.186126

Іконостас як візія Небесного Єрусалима

Світлана Оляніна

Анотація


Розглянуто специфіку архітектурно-пластичної організації українського іконостаса першої половини XVII століття як результат втілення спеціальної символічної концепції. Виявлено, що архітектурна рама іконостаса з’являється і розвивається як спроба представити Царство Небесне в образі Небесного Єрусалима. Формування такої композиції і декоративного оздоблення іконостаса відбувається в контексті есхатологічних настроїв, що посилилися в Україні в першій половині XVII століття (напередодні 1666 року). Під впливом текстів Апокаліпсиса іконостас того періоду набуває вигляду стіни з трьома проходами, декорованої зображеннями коштовних каменів, подібно до опису стін Небесного Єрусалима. Водночас іконостас оформлюють за аналогією до фасаду будівлі та покривають позолотою, що повинно було транслювати ідею про Небесний Єрусалим як золоте місто і про його небесні палаци.


Ключові слова


іконостас; символіка; архітектоніка; оздоблення; Небесний Єрусалим

Повний текст:

PDF

Посилання


Averintsev S. S. Poetika rannevizantiyskoy literaturyi. Sankt-Peterburg: Azbuka-klassika, 2004. 480 s.

Vahrina V. I. Ikonyi Rostova Velikogo. Moskva: Severnyiy Palomnik, 2006. 415 s.

Dragan M. Ukrainska dekoratyvna rizba KhVI–KhVIII st. Kyiv: Naukova dumka, 1970. 203 s.

Zholtovskyi P. N. Ukrainskyi zhyvopys XVII–XVIII st. Kyiv: Naukova dumka, 1978. 326 s.

Ierotopiya ognya i sveta / Red.-sost. A. M. Lidov. Moskva: Feoriya, 2013.

Istoriia ukrainskoho mystetstva: U 5 t. Kyiv: IMFE im. M. T. Rylskoho NAN Ukrainy, 2011. T. 3: Mystetstvo druhoi polovyny KhVI–XVIII stolittia. 1088 s.

Koluzhnyatskiy E. I. Igumena Nafanaila «Kniga o vere», ee istochniki i znachenie v istorii yuzhnorusskoy polemicheskoy literaturyi // ChOIDR. 1886. Kn. IV. Otd. II. S. 1–36.

Lidov A. M. Ierotopiya. Prostranstvennyie ikonyi i obrazyi-paradigmyi v vizantiyskoy kulture. Moskva: Dizayn. Informatsiya. Kartografiya, 2009. 352 s.

Lidov A. M. Ikonyi. Mir svyatyih obrazov v Vizantii i na Rusi. Moskva: Feoriya, 2014. 405 s.

Miliaieva L. Ukrainska ikona KhI–KhVIII stolit // Ukrainska ikona XI–XVIII stolit: Albom. Kyiv: [b. v.], 2007. 525, [2] s.

Miliaieva L. S. Tserkva Spaso-Preobrazhennia i poetyka ukrainskoho baroko // Sorochynskyi ikonostas: ikonostas Spaso-Preobrazhenskoi tserkvy v s. Velyki Sorochyntsi Myrhorodskoho r-nu Poltavskoi obl.: Albom. Kyiv: Rodovid, 2010. S. 9–19.

Nalyvaiko D. Fenomen ukrainskoho baroko: typolohiia i spetsyfika // Ukrainske Baroko: Zb. nauk. prats: U 2 t. Kharkiv: Akta, 2004. T. 1. S. 7–18.

Nelhovskyi Yu. P. Skulptura ta rizblennia druhoi polovyny XVI — pershoi polovyny XVII st. // Istoriia ukrainskoho mystetstva: V 6 t. Kyiv: URE, 1967. T. 2. S. 118–156.

Oleiniuk N. Rizbleni tsarski vrata XVII–XX st. // Tsarski vrata ukrainskykh ikonostasiv: Albom / Ser. «Ukrainske narodne mystetstvo». Lviv: Instytut kolektsionerstva ukrainskykh mystetskykh pamiatok pry NTSh, 2012. S. 24–39.

Olianina S. Ikonostas Voznesenskoi tserkvy u mistechku Berezna: vtrachena pamiatka mystetstva doby Baroko // Ukrainska khudozhnia kultura: pamiatkookhoronni problemy: Zb. nauk. pr. Kyiv: Instytut kulturolohii NAM Ukrainy, 2011. S. 40–103.

Oparina T. A. Chislo 1666 v russkoy knizhnosti seredinyi — tretey chetverti XVII v. // Chelovek mezhdu tsarstvom i Imperiey: Sb. materialov mezhdunar. konf. / RAN. In-t cheloveka. Moskva, 2003. S. 287–313.

Otkovych T. Dekoratyvne rizblennia ikonostasa z tserkvy Vozdvyzhennia Chesnoho Khresta monastyria Skyt Maniavskyi (Bohorodchanskyi ikonostas). problema styliu // Visnyk lvivskoho universytetu. Ser. «Mystetstvonavstvo». 2009. Vyp. 9. S. 173–182.

Ohotsimskiy A. D. Obraznost goticheskogo hrama. Opyit ierotopicheskogo pohoda // Problemyi vizualnoy semiotiki. 2016. # 3 (9). S. 9–24.

Pryimych M. V. Pered lytsem tvoim. Zakarpatskyi ikonostas. Uzhhorod: Karpaty-Grazhda, 2007. 224 s.

[Smotrytskyi, Meletii]. Evanhelie uchytelnoe, albo kazania na kozhduiu nedeliu y sviata urochystыy. Yevie: Drukarnia Vilniuskoho bratstva, 1616. [4], 173, 351 ark.

[Sofonovych, Feodosii, iieromonakh]. Vyklad o Tserkvi sviatii / Uporiad. Yu. Mytsyk. Kyiv: KM Akademiia, 2002. 111 s.

Sydor O. Barokko v ukrainskomu zhyvopysu // Ukrainske barokko ta yevropeiskyi kontekst. Kyiv: Naukova dumka, 1991. S. 173–183.

Sydor O. Evoliutsiia ukrainskoho barokovoho ikonostasa // Mystetski studii. 1991. # 1. S. 28–34.

Stepovyk D. Ikonopys // Istoriia ukrainskoho mystetstva: U 5 t. Kyiv: IMFE im. M. Rylskoho NAN Ukrainy, 2011. T. 3: Mystetstvo druhoi polovyny XVI–XVIII stolittia. S. 505–544.

Stepovyk D. V. Systema tropiv v ukrainskomu baroko // Ukrainske baroko ta yevropeiskyi kontekst. Kyiv: Naukova dumka, 1991. S. 183–195.

Sterligova I. A. Dragotsennoe ubranstvo altarey drevnerusskih hramov XI–XIII vv. (po dannyim pismennyih istochnikov) // Ikonostas. Proishozhdenie — Razvitie — Simvolika. Moskva: Progress-Traditsiya, 2000. S. 360–381.

Tkachenko A. A. Obraz Ierusalima v bogoslovskih traditsiyah // Pravoslavnaya Entsiklopndiya. Moskva: Pravoslavnaya Entsiklopediya, 2009. T. 21. S. 408–410.

Florenskiy P. A. Ikonostas. Moskva: Iskusstvo, 1995. 256 s.

Ukrainske Baroko: Zb. nauk. prats: U 2 t. Kharkiv: Akta, 2004. T. 1. 411 s.

Chuba H. «Uchytelne Yevanheliie» 1616 r. u perekladi Meletiia Smotrytskoho v konteksti ukrainskoi homiletychnoi literatury // Kyivska akademiia. 2006. Vyp. 2–3. S. 5–14.

Shalina I. A. Vhod «Svyataya Svyatyih» i vizantiyskaya altarnaya pregrada // Ikonostas. Proishozhdenie — Razvitie — Simvolika. Moskva: Progress-Traditsiya, 2000. S. 52–84.

Shamardyna N. V. Do pytannia pro rannie barokko v ukrainskomu zhyvopysi. Novi storinky tvorchosti Mykoly Petrakhnovycha // Ukrainske barokko ta yevropeiskyi kontekst. Kyiv: Naukova dumka, 1991. S. 165–172. S. 165–173.

Yakovenko N. U poshukakh Novoho neba: Zhyttia i teksty Yoanykiia Galiatovskoho. Kyiv: Laurus; Krytyka, 2017. 704 s.

Clifford R. J. The Cosmic Mountain in Canaan and the Old Testament. Harvard University Press, 1972. 221 p.

Dijkstra R. Portraying Witnesses. The Apostles in Early Christian Art and Poetry. PhD Thesis. Radboud University Nijmegen, 2014. 596 p.

Kuhnel B. From the Earthly to the Heavenly Jerusalem. Representations of the Holy City in Christian Art of the First Millennium. Rome, Freiburg, Vienna, 1987. 279 p., [67] p.

Leal B. Representations of architecture in late antiquity. Thesis submitted to the University of East Anglia for the degree of PhD, July 2016. 372 p.

Levenson J. D. Sinai and Zion: An Entry into the Jewish Bible. Minneapolis: Winston Press, 1985. 227 р.

Recht R. Believing and seeing. The art of Gothic cathedrals. Chicago: University of Chicago Press, 2008. 392 p.

Rosenau H. Vision of the temple: the image of the temple of Jerusalem in Judaism and Christianity. London: Oresko Books, 1979. 192 p.

Sedlmayr H. Die Entstehung der Kathedrale. Zürich: Atlantis Verlag, 1950. 584 s.

Simsky A. The image-paradigm of Jerusalem in christian hierotopy // ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семіотики. 2018. 3 (17). P. 101–103.

Stookey L. The Gothic Cathedral as the Heavenly Jerusalem: Liturgical and Theological Sources // Gesta. 1969. No. 8, 1. P. 35–41.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Аверинцев  С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2004. 480 с.

Вахрина  В. И. Иконы Ростова Великого. Москва: Северный Паломник, 2006. 415 с.

Драґан М. Українська декоративна різьба ХVІ–ХVІІІ ст. Київ: Наукова думка, 1970. 203 с.

Жолтовський  П. Н. Український живопис XVII–XVIII ст. Київ: Наукова думка, 1978. 326 с.

Иеротопия огня и света / Ред.-сост. А. М. Лидов. Москва: Феория, 2013.

Історія українського мистецтва: У 5 т. Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2011. Т. 3: Мистецтво другої половини ХVI–XVIII століття. 1088 с.

Колужняцкий  Э. И. Игумена Нафанаила «Книга о вере», ее ис­точники и значение в истории южнорусской полемической литературы // ЧОИДР. 1886. Кн. IV. Отд. II. С. 1–36.

Лидов  А. М. Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре. Москва: Дизайн. Информация. Картография, 2009. 352 с.

Лидов  А. М. Иконы. Мир святых образов в Византии и на Руси. Москва: Феория, 2014. 405 с.

Міляєва Л. Українська ікона ХІ–ХVІІІ століть // Українська ікона XI–XVIII століть: Альбом. Київ: [б. в.], 2007. 525, [2] с.

Міляєва  Л. С. Церква Спасо-Преображення і поетика українського бароко // Сорочинський іконостас: іконостас Спасо-Преображенської церкви в с. Великі Сорочинці Миргородського р-ну Полтавської обл.: Альбом. Київ: Родовід, 2010. С. 9–19.

Наливайко Д. Феномен українського бароко: типологія і специфіка // Українське Бароко: Зб. наук. праць: У 2 т. Харків: Акта, 2004. Т. 1. С. 7–18.

Нельговський  Ю. П. Скульптура та різьблення другої половини XVI — першої половини XVII ст. // Історія українського мистецтва: В 6 т. Київ: УРЕ, 1967. Т. 2. С. 118–156.

Олейнюк Н. Різьблені царські врата XVII–XX ст. // Царські врата українських іконостасів: Альбом / Сер. «Українське народне мистецтво». Львів: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2012. С. 24–39.

Оляніна С. Іконостас Вознесенської церкви у містечку Березна: втрачена пам’ятка мистецтва доби Бароко // Українська художня культура: пам’яткоохоронні проблеми: Зб. наук. пр. Київ: Інститут культурології НАМ України, 2011. С. 40–103.

Опарина  Т. А. Число 1666 в русской книжности середины — третьей четверти XVII в. // Человек между царством и Империей: Сб. материалов междунар. конф. / РАН. Ин-т человека. Москва, 2003. С. 287–313.

Откович Т. Декоративне різьблення іконостаса з церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський (Бо­городчанський іконостас). проблема стилю // Вісник львівського університету. Сер. «Мистецтвонавство». 2009. Вип. 9. С. 173–182.

Охоцимский  А. Д. Образность готического храма. Опыт иеротопического похода // Проблемы визуальной семиотики. 2016. No 3 (9). С. 9–24.

Приймич  М. В. Перед лицем твоїм. Закарпатський іконостас. Ужгород: Карпати-Ґражда, 2007. 224 с.

[Смотрицький, Мелетій]. Евангеліе учителное, албо казаня на кождую неделю и свята урочистыи. Єв’є: Друкарня Вільнюського братства, 1616. [4], 173, 351 арк.

[Софонович, Феодосій, ієромонах]. Виклад о Церкві святій / Упоряд. Ю. Мицик. Київ: КМ Академія, 2002. 111 с.

Сидор О. Барокко в українському живопису // Українське барокко та європейський контекст. Київ: Наукова думка, 1991. С. 173–183.

Сидор О. Еволюція українського барокового іконостаса // Мис­тецькі студії. 1991. No 1. С. 28–34.

Степовик Д. Іконопис // Історія українського мистецтва: У 5 т. Київ: ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, 2011. Т. 3: Мистецтво другої половини XVI–XVIII століття. С. 505–544.

Степовик  Д. В. Система тропів в українському бароко // Українське бароко та європейський контекст. Київ: Наукова думка, 1991. С. 183–195.

Стерлигова  И. А. Драгоценное убранство алтарей древнерусских храмов XI–XIII вв. (по данным письменных источников) // Иконостас. Происхождение — Развитие — Символика. Москва: Прогресс-Традиция, 2000. С. 360–381.

Ткаченко  А. А. Образ Иерусалима в богословских традициях // Православная Энциклопндия. Москва: Православная Энциклопедия, 2009. Т. 21. С. 408–410.

Флоренский  П. А. Иконостас. Москва: Искусство, 1995. 256 с.

Українське Бароко: Зб. наук. праць: У 2 т. Харків: Акта, 2004. Т. 1. 411 с.

Чуба Г. «Учительне Євангеліє» 1616 р. у перекладі Мелетія Смотрицького в контексті української гомілетичної літератури // Київська академія. 2006. Вип. 2–3. С. 5–14.

Шалина  И. А. Вход «Святая Святых» и византийская алтарная преграда // Иконостас. Происхождение — Развитие — Символика. Москва: Прогресс-Традиция, 2000. С. 52–84

Шамардина  Н. В. До питання про раннє барокко в українському живописі. Нові сторінки творчості Миколи Петрахновича // Українське барокко та європейський контекст. Київ: Наукова думка, 1991. С. 165–172. С. 165–173.

Яковенко Н. У пошуках Нового неба: Життя і тексти Йоаникія Ґалятовського. Київ: Лаурус; Критика, 2017. 704 с.

Clifford  R. J. The Cosmic Mountain in Canaan and the Old Testament. Harvard University Press, 1972. 221 p.

Dijkstra R. Portraying Witnesses. The Apostles in Early Christian Art and Poetry. PhD Thesis. Radboud University Nijmegen, 2014. 596 p.

Kuhnel B. From the Earthly to the Heavenly Jerusalem. Representations of the Holy City in Christian Art of the First Millennium. Rome, Freiburg, Vienna, 1987. 279 p., [67] p.

Leal B. Representations of architecture in late antiquity. Thesis submitted to the University of East Anglia for the degree of PhD, July 2016. 372 p.

Levenson  J. D. Sinai and Zion: An Entry into the Jewish Bible. Minneapolis: Winston Press, 1985. 227 р.

Recht R. Believing and seeing. The art of Gothic cathedrals. Chicago: University of Chicago Press, 2008. 392 p.

Rosenau H. Vision of the temple: the image of the temple of Jerusalem in Judaism and Christianity. London: Oresko Books, 1979. 192 p.

Sedlmayr H. Die Entstehung der Kathedrale. Zürich: Atlantis Verlag, 1950. 584 s.

Simsky A. The image-paradigm of Jerusalem in christian hierotopy // ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семіотики. 2018. 3 (17). P. 101–103.

Stookey L. The Gothic Cathedral as the Heavenly Jerusalem: Liturgical and Theological Sources // Gesta. 1969. No. 8, 1. P. 35–41.

Copyright (c) 2020 Світлана Оляніна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987