DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.15(2).2019.186130

Комунікативна природа ранньої творчості Бориса Лятошинського

Ігор Савчук

Анотація


У статті проаналізовано семантичний наратив творчості Б. Лятошинського 1910-х років. Обумовлений комунікаційно-інформативними взаємодіями позамузичних і музичних сенсів культурного простору, він сприяє розширенню гіпертекстового простору культури, зокрема реконструює погляди на життєтворчість Лятошинського як на детермінанту розвитку української музичної культури ХХ століття. У цьому руслі комунікація та, відповідно, комунікаційно-інформаційний процес формують своєрідну матрицю дослідження музичного тексту як сукупність комунікативних стратегій, адаптованих межами взаємодій музичної культури та соціуму. Важливими у цьому процесі є врахування таких комунікаційних взаємодій, як часопростір творчості, фізичної і символічної площин прояву новацій, втілюваних митцем; соціокультурної комунікації митця і середовища; простору автора і простору інтерпретації дослідника; і, як наголошувалося, комунікативного простору семантичних знаків, сконцентрованих у них ідей, образів, уявлень, емоційних переживань, народжених художньою свідомістю автора і реконструйованих інтерпретатором його творчості. Використовуючи представлений категоріальний підхід в окресленні системи координат музичної творчості митця, ми таким чином збагачуємо усталені теоретичні складові аналізу музичного тексту новими ціннісносмисловими полями значень, змодельованими контекстуальним комунікаційним прочитанням тексту і особистості творця в бажанні осягнути іманентність авторського задуму.


Ключові слова


комунікація; комунікативно-інформацій процес; семантика; семіотика; рання творчість Бориса Лятошинського

Повний текст:

PDF

Посилання


Gumilev L. N. Mozhet li proizvedenie izyaschnoy slovesnosti byit istoricheskim istochnikom? // Russkaya literatura. 1972. # 1. S. 247.

Derrida Zh. Pysmo ta vidminnist. Kyiv: Osnovy, 2004. 602 s.

Kanievska D. A. B. M. Liatoshynskyi i D. D. Shostakovych: porivnialno-typolohichnyi analiz tvorchosti: Avtoref. dys. ... kand. mystetstvoznav.: 17.00.03; NMAU im. P. I. Chaikovskoho. Kyiv, 2002. 20 s.

Kovalska-Frait O. V. Symvolistski tendentsii u prohramnykh fortepiannykh tvorakh F. Yakymenka ta B. Liatoshynskoho // Muzychna ukrainistyka: suchasnyi vymir: Zb. nauk st. Kyiv: IMFE im. M. T. Rylskoho, 2009. Vyp. 3. S. 188–199. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39415/15-Frajt.pdf?se-quen-ce=1 (access date: 06.13.2019).

Lotman Yu. M. Kultura i yazyik // Lotman Yu. M. Semiosfera. Sankt-Peterburg: Iskusstvo-SPB, 2000. S. 396–399.

Lotman Yu. M. Tekst v tekste // Lotman Yu. M. Ob iskusstve. Sankt-Peterburg: Iskusstvo-SPB, 1998. S. 423–435.

Mankevich I. A. Literaturnyie kommunikatsii i kulturologicheskoe znanie // Voprosyi filologii. 2006. # 1. S. 167–175. URL: http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/news/dek/2008/02/2008-02_r_dek-s2.htm (access date: 06.13.2019).

Novakovych M. Kanon ukrainskoho muzychnoho modernizmu (na prykladi tvorchosti Borysa Liatoshynskoho): Monohrafiia. Lutsk: PVD Tverdynia, 2012. S. 61.

Pirs Ch. Elementyi logiki // Semiotika. Antologiya. Moskva: Akadem. proekt, 2001. S. 165–227.

Keith A. Natural Language Semanticsyu Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 2001. R. 251.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Гумилев  Л. Н. Может ли произведение изящной словесности быть историческим источником? // Русская литература. 1972. No 1. С. 247.

Дерріда Ж. Письмо та відмінність. Київ: Основи, 2004. 602 с.

Канєвська  Д. А. Б. М. Лятошинський і Д. Д.  Шостакович: порівняльно-типологічний аналіз творчості: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03; НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київ, 2002. 20 с.

Ковальська-Фрайт  О. В. Символістські тенденції у програмних фортепіанних творах Ф. Якименка та Б. Лятошинського // Музична україністика: сучасний вимір: Зб. наук ст. Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2009. Вип. 3. С. 188–199. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39415/15-Frajt.pdf?sequence=1 (дата звернення: 13.06.2019).

Лотман  Ю. М. Культура и язык // Лотман  Ю. М. Семиосфера. Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 2000. С. 396–399.

Лотман  Ю. М. Текст в тексте // Лотман Ю. М. Об искусстве. Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 1998. С. 423–435.

Манкевич  И. А. Литературные коммуникации и культурологическое знание // Вопросы филологии. 2006. No 1. С. 167–175. URL: http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/news/dek/2008/02/2008-02_r_dek-s2.htm (дата обращения: 13.06.2019).

Новакович М. Канон українського музичного модернізму (на прикладі творчості Бориса Лятошинського): Монографія. Луцьк: ПВД Твердиня, 2012. С. 61.

Пирс Ч. Элементы логики // Семиотика. Антология. Москва: Академ. проект, 2001. С. 165–227.

Keith A. Natural Language Semanticsю Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 2001. Р. 251.

Copyright (c) 2020 Ігор Савчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987