DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.16.2020.205253

Трікстерська сутність феномена «жлобство» у сучасному українському мистецтві

Марія Турчина

Анотація


Розглянуто культурологічні аспекти феномена «жлобство» та його трікстерську сутність у сучасному образотворчому, літературному та музичному мистецтвах. Не зважаючи на актуальність, проблематика й досі залишається недостатньо дослідженою, хоча і пов’язана згострими питаннями поширення жлобства у всіх соціальних прошарках суспільства, його впливовістю на сучасну українську культуру, що спричинене популяризацією масового мистецтва, формуванням жлобської моделі поведінки, героїзації антигероя. Виявлено спільні та відмінні риси понять «жлоб» і «трікстер», їхнє сучасне розуміння, вплив на сучасне українське мистецтво, трансформаційні процеси в українському суспільстві. Визначено, що феномен «жлобства»— глобальне явище, властиве майже для всіх світових культур, проте воно має свої національні характеристики. Розглянуто історію виникнення мистецького напряму «жлоб-арт» крізь призму трікстерських рис та розкрито його місце у сучасному мистецтві. Виявлено вплив творчості митців-жлобістів на формування ідейно близьких за смислом мистецьких угрупувань та об’єднань. Досліджено трікстерські риси феномена жлобства у сучасній українській естрадній та професійній музиці, зокрема опері С. Луньова «Москва — Петушки». Проаналізовано специфіку цього феномена у контексті співставлення трікстерства головного героя опери й представників радянського жлобства, виявлено їхні спільні риси: маргінальність, медіаторство, лімінальність, сміхове начало, «перевертання» високого та низького. Обґрунтовано характерні трікстерські риси феномена жлобства та їхнє відображення у сучасному українському мистецтві. Визначено, що жлобство властиве всім верствам населення та є рушійним важелем впливу на розвиток сучасної культури.


Ключові слова


трікстер; жлобство; «жлоб-арт»; сучасне українське мистецтво; опера С. Луньова «Москва — Петушки»

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


«Alternatyvnyi Shevchenko» vid khudozhnyka Serhiia Koliady. URL: http://7days-ua.com/news/alternatyvnyj-shevchenko-vidhudozhnyka-serhiya-kolyady-foto/ (data zvernennia: 06.04.2020).

Hynes W. J., Doty W. J. Mythical Trickster Figures: Contours, Contexts, and Criticism. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1993. 328 р.

A. Mukharskyi: «Nyni zhlobstvo skriz — tse toi produkt, yakyi my vyrobliaiemo naibilshe i naikrashche». URL: http://pb.platfor.ma/?p=3536/ (data zvernennia: 05.04.2020).

Bahtin M.M. Voprosyi literaturyi i estetiki. Moskva: Hud. lit., 1975. 504 s.

Bachul T. Filosofiia sonoru periodu mileniumu: osoblyvosti zvukopysu (na prykladi «Tutti» Sviatoslava Lunova) // Naukovyi visnyk NMAU im. P.I. Chaikovskoho. Kyiv, 2013. # 105. S. 382–394.

Bykonia A.H. Typolohiia obrazu kulturnoho heroia v ukrainskykh charivnykh kazkakh ta yaponskykh mifoopovidiakh: dys. … kand. filoloh. nauk: 10.01.07. Kyiv: In-t mystetstvozn., folklorystyky ta etnolohii im. M.T. Rylskoho NAN Ukrainy, 2015. 194 s.

Vasina N. Tema kulturno-istoricheskoy pamyati v fortepiannom tsikle S. Luneva «Mardongi» //KiYivske muzikoznavstvo. KiYiv, 2009. Vip. 29. S. 47–55.

Genis A. Blagaya vest. Venedikt Erofeev // Besedyi o novoy slovesnosti. Beseda pyataya. 1997. URL: http://kirovsk.narod.ru/culture/ludi/erofeev/articles/genis.htm (data obrascheniya: 11.04.2020).

Erofeev V. Valpurgieva noch. Moskva: Zaharov, 2004. 96 s.

Erofeev V. Moskva — Petushki / s komm. E. Vlasova. SanktPeterburg: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2015. 672 s.

Kant I. Sochineniya: v 6 t. / pod red. V.F. Asmusa, A.V. Gulyigi, T.I. Oyzermana. Moskva: Myisl, 1964. T. 3. 799 s.

Kereni K.K. Trikster i drevnegrecheskaya mifologiya // Radin P. Trikster. Issledovanie mifov severo-amerikanskih indeytsev s kommentariyami K.G. Yunga iK.K. Kereni / per. s angl. V.V. Kiryuschenko; pod red. A.V. Tavrovskogo. Sankt-Peterburg: Evraziya, 1999. S. 241–265.

Kostyirko O. Lichinka zhloba. URL: http://artukraine.com.ua/a/lichinka-zhloba/#.V9AY5zUp6ep (data obrascheniya: 04.04.2020).

Laschenko S.K. Venedikt Erofeev. Poema «Moskva-Petushki»: opyit muzyikovedcheskogo issledovaniya // Mir iskusstv. Almanah. Sankt-Peterburg, Aleteyya, 2004. Vyip. 5. S. 258–285.

Levi-Stross K. Strukturnaya antropologiya / per. sfr. V.V. Ivanova. Moskva: EKSMO-Press, 2001. 512 s.

Lipovetskiy M. «S potustoronney tochki zreniya»: (Spetsifika dialogizma v poeme Venedikta Erofeeva «Moskva-Petushki») // Rus. lit. XX v.: napravleniya i techeniya. Ekaterinburg, 1996. Vyip. 3. S. 156–176.

Lipovetskiy M. Trikster i «zakryitoe» obschestvo. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/li19.html (data obrascheniya: 07.04.2020).

Motsar A.V. Pamyatnik zhitelyam Atlantidyi (ob opere Svyatoslava Luneva «Moskva-Petushki») // Izrail HHI. 2015. # 6 (54), noyabr. URL: http://www.21israel-music.com/Atlantida.htm (data obrascheniya: 10.04.2020).

Motsar O.V. Idei teatru absurdu u protsesakh onovlennia muzychnoho teatru ostannoi tretyny KhKh — pochatku KhKhI stolittia: dys. … kand. mystetstvoznavstva: 17.00.03 «Muzychne mystetstvo». Kyiv: Natsionalna muzychna akademiia Ukrainy im. P.I. Chaikovskoho, 2016. 207 s.

Motsar O.V. Opera Sviatoslava Lunova «Moskva-Petushky»: interpretatsiia literaturnoho pershodzherela // Ukrainske muzykoznavstvo: nauk.-metod. zb. Kyiv, 2014. Vyp. 40. S. 25–34.

Mukharskyi A. Zhlobolohiia: Mystetsko-kulturolohichnyi proekt. Kyiv: Nash format, 2013. 384 s.

Naiden O. S. Nesmak mas, abo shchedryi darunok smakam intelektualiv // Naiden O. S. Mif. Folklor. Forma. Obraz. Kyiv, 2017. C. 136–139.

Oliinyk Ye. Navishcho kulturi zhloby? URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25040329.html (data zvernennia: 06.04.2020).

Petrova O. Krytychnyi realizm «Zhlob-artu» // Petrova O. Tretie Oko: Mystetski studii: Monohrafichna zbirka statei / IPSM NAM Ukrainy. Kyiv: Feniks, 2015. 480 s.

Petrova O.M. Sotsialnyi ta khudozhnii zmist proektu «Zhlobart» // Naukovyi visnyk NaUKMA. Kyiv: Vydavnychyi dim «KM Akademiia», 2004. S. 61–65.

Radin P. Trikster. Issledovanie mifov severo-amerikanskih indeytsev s kommentariyami K. G. Yunga i K.K. Kereni / per. s angl. V.V. Kiryuschenko; pod red. A.V. Tavrovskogo. Sankt-Peterburg: Evraziya, 1999. 288 s.

Semesiuk I. Shchodennyk ukrainozhera. Kyiv: Liuta sprava, 2014. 162 s.

Terner V. Simvol iritual / sost. i avtor predisl. V.A. Beylis. Moskva: Glavnaya redaktsiya vostochnoy literaturyi izdatelstva «Nauka», 1983. 277 s.

Shalinskyi I. Zhlob-art yak mystetskyi i kulturotvorchyi fenomen // Suchasne mystetstvo: zb. nauk. pr.; IPSM NAM Ukrainy. Kyiv: Feniks, 2016. S. 193–202.

Shalinskyi I. Zhlob-art: vid kichu do revoliutsii // Ukrainska akademiia mystetstva. 2016. Vyp. 25. S. 346–355.

Eliade M. Aspektyi mifa / per. s fr. V. P. Bolshakova. Moskva: Akademicheskiy Proekt, 2010. 256 s.

Yung K. Dusha i mif: shest arhetipov. Kiev: Gosudarstvennaya biblioteka Ukrainyi dlya yunoshestva, 1996. 384 s.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


«Альтернативний Шевченко» від художника Сергія Коляди. URL: http://7days-ua.com/news/alternatyvnyj-shevchenko-vidhudozhnyka-serhiya-kolyady-foto/ (дата звернення: 06.04.2020).

Hynes W.J., Doty W.J. Mythical Trickster Figures: Contours, Contexts, and Criticism. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1993. 328 р.

А. Мухарський: «Нині жлобство скрізь — це той продукт, який ми виробляємо найбільше і найкраще». URL: http://pb.platfor.ma/?p=3536/ (дата звернення: 05.04.2020).

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Москва: Худ. лит., 1975. 504 с.

Бачул Т. Філософія сонору періоду міленіуму: особливості звукопису (на прикладі «Tutti» Святослава Луньова) // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. Київ, 2013. №105. С. 382–394.

Биконя А. Г. Типологія образу культурного героя в українських чарівних казках та японських міфооповідях: дис. … канд. філолог. наук: 10.01.07. Київ: Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. 194 с.

Васина Н. Тема культурно-исторической памяти в фортепианном цикле С. Лунева «Мардонги» // Київське музикознавство. Київ, 2009. Вип. 29. С. 47–55.

Генис А. Благая весть. Венедикт Ерофеев // Беседы о новой словесности. Беседа пятая. 1997. URL: http://kirovsk.narod.ru/culture/ludi/erofeev/articles/genis.htm (дата обращения: 11.04.2020).

Ерофеев В. Вальпургиева ночь. Москва: Захаров, 2004. 96 с.

Ерофеев В. Москва — Петушки / с комм. Э. Власова. СанктПетербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. 672 с.

Кант И. Сочинения: в 6 т. / под ред. В.Ф. Асмуса, А.В. Гулыги, Т.И. Ойзермана. Москва: Мысль, 1964. Т. 3. 799 с.

Кереньи К. К. Трикстер и древнегреческая мифология // Радин П. Трикстер. Исследование мифов северо-американских индейцев с комментариями К.Г. Юнга и К.К. Кереньи / пер. с англ. В.В. Кирющенко; под ред. А.В. Тавровского. Санкт-Петербург: Евразия, 1999. С. 241–265.

Костырко О. Личинка жлоба. URL: http://artukraine.com.ua/a/lichinka-zhloba/#.V9AY5zUp6ep (дата обращения: 04.04.2020).

Лащенко С.К. Венедикт Ерофеев. Поэма «Москва — Петушки»: опыт музыковедческого исследования // Мир искусств. Альманах. Санкт-Петербург, Алетейя, 2004. Вып. 5. С. 258–285.

Леви-Стросс К. Структурная антропология / пер. с фр. В.В. Иванова. Москва: ЭКСМО-Пресс, 2001. 512 с.

Липовецкий М. «Спотусторонней точки зрения»: (Специфика диалогизма в поэме Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки») // Рус. лит. XX в.: направления и течения. Екатеринбург, 1996. Вып. 3. С. 156–176.

Липовецкий М. Трикстер и «закрытое» общество. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/li19.html (дата обращения: 07.04.2020).

Моцар А. В. Памятник жителям Атлантиды (об опере Святослава Лунева «Москва — Петушки») // Израиль ХХІ. 2015. №6 (54), ноябрь. URL: http://www.21israel-music.com/Atlantida.htm (дата обращения: 10.04.2020).

Моцар О. В. Ідеї театру абсурду у процесах оновлення музичного театру останньої третини ХХ — початку ХХІ століття: дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.03 «Музичне мистецтво». Київ: Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського, 2016. 207 с.

Моцар О. В. Опера Святослава Луньова «Москва — Петушки»: інтерпретація літературного першоджерела // Українське музикознавство: наук.-метод. зб. Київ, 2014. Вип. 40. С. 25–34.

Мухарський А. Жлобологія: Мистецько-культурологічний проект. Київ: Наш формат, 2013. 384 с.

Найден О.С. Несмак мас, або щедрий дарунок смакам інтелектуалів // Найден О.С. Міф. Фольклор. Форма. Образ. Київ, 2017. C. 136–139.

Олійник Є. Навіщо культурі жлоби? URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25040329.html (дата звернення: 06.04.2020).

Петрова О. Критичний реалізм «Жлоб-арту» // Петрова О. Третє Око: Мистецькі студії: Монографічна збірка статей / ІПСМ НАМ України. Київ: Фенікс, 2015. 480 с.

Петрова О. М. Соціальний та художній зміст проекту «Жлобарт» // Науковий вісник НаУКМА. Київ: Видавничий дім «КМ Академія», 2004. С. 61–65.

Радин П. Трикстер. Исследование мифов северо-американских индейцев с комментариями К.Г. Юнга и К.К. Кереньи / пер. с англ. В.В. Кирющенко; под ред. А.В. Тавровского. Санкт-Петербург: Евразия, 1999. 288 с.

Семесюк І. Щоденник україножера. Київ: Люта справа, 2014. 162 с.

Тэрнер В. Символ и ритуал / сост. и автор предисл. В.А. Бейлис. Москва: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1983. 277 с.

Шалінський І. Жлоб-арт як мистецький і культуротворчий феномен // Сучасне мистецтво: зб. наук. пр.; ІПСМ НАМ України. Київ: Фенікс, 2016. С. 193–202.

Шалінський І. Жлоб-арт: від кічу до революції // Українська академія мистецтва. 2016. Вип. 25. С. 346–355.

Элиаде М. Аспекты мифа / пер. с фр. В.П. Большакова. Москва: Академический Проект, 2010. 256 с.

Юнг К. Душа и миф: шесть архетипов. Киев: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996. 384 с.

Copyright (c) 2020 Марія Турчина

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987