Деякі аспекти прояву національної компоненти у камерно-інструментальній творчості Бориса Лятошинського

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31500/1992-5514.18(1).2022.260435

Ключові слова:

національна компонента, ментальна самобутність, камерно-інструментальна музика Бориса Лятошинського, стильова еволюція

Анотація

Розглянуто деякі аспекти прояву національної компоненти у камерно-інструментальній творчості Бориса Лятошинського. З’ясовано, що становлення камерно-інструментальних жанрів стало творчою лабораторією митця з відпрацювання основ власного творчого методу. Одна з них — національна компонента, що проявляється на різних рівнях і аспектах музичних концепцій композитора: ідейному, стильовому, композиційному, формотворчому, жанровому, стилістичному. Відзначено, що втілення національної компоненти змінюється разом з еволюцією стилю митця. Воно розвивається від інтуїтивних проявів етнічної приналежності у перших квартетах через український патріотичний пафос творів середнього періоду до узагальнення в ідеї слов’янського коріння національного начала у пізній період творчості. Проаналізовано особливості проявів національної компоненти у камерно-інструментальних творах Бориса Лятошинського різних періодів.

Біографії авторів

Ігор Савчук, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

Доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник

Валентина Кравченко, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

Студентка історико-теоретичного факультету

Посилання

Varnava, R. (2005). Psykholohichnyi portret Borysa Liatoshynskoho v svitli riz-nomanitnykh kontseptsii osobystosti myttsia [Phychological portrait of Borys Lyatoshynsky in the light of various concepts of the artist’s personality]. Muzykoznavchi studii. Naukovi zbirky Lvivskoi derzh. muz. akademii im. M.V. Lysenka, 10, 23–35.

Homon, T. (2017). Rannii period tvorchosti Borysa Liatoshynskoho: naukova rekonstruktsiia za materialamy nevidomykh i malovidomykh dzherel 1910-kh rokiv [Early period in Broys Lyatoshynsky’s creative legacy: A reonstruction on the basis of unknown and little-known sources of the 1910s]. [Candidate’s dissertation, Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music].

Homon, T. (2017). Tvorchyi portret Borysa Liatoshynskoho 1910-kh rokiv: is-torychnyi ekskurs [Creative pourtrait of Borys Lyatoshynskyi during the 1910s: A historical outline]. Mizhnarodnyi visnyk. Kulturolohiia. Filolohiia. Muzykoznavstvo. ONMA im. A. Nezhdanovoi, 1(8), 171–180.

Homon, T. (2010). Tvorchist Borysa Liatoshynskoho 10-kh rokiv XX stolittia v aspekti formuvannia ukrainskoho modernistskoho mystetstva [Creative legacy of Borys Lyatoshynsky of the 1910s in the aspect of development of Ukrainian modernist art]. Kultura i suchasnist: Almanakh, 1, 178–184.

Hrysenko, L. (1963). Rol orhannoho punktu i ostinato u tvorchosti B.M. Liatoshynskoho [The rol of pedal point and ostinato in the creative legacy of Borys Lyatoshynsky]. Naukovo-metodychni zapysky. Zb. 1962 r. Vol. II (pp. 24–39). Kyiv: Mystetstvo.

Hrysenko, L. (1973). Formotvorcha rol harmonii u tvorakh B. M. Liatoshynskoho [Formative role of harmony in the works of Borys Lyatoshysky]. Suchasna muzyka, 1, 230–260.

Demenko, B. (2012). Rolirytmika u fortepiannyi tvorakh Borysa Liatoshynskoho [Polyrhytmics in the piano pieces of Borys Lyatoshynsky]. In Zahalne ta spetsializovane fortepiano u mystetskomu prostori Ukrainy (pp. 140–151). Lviv: SPOLOM.

Zavialova, O. (2014). Stylovi priorytety kamerno-instrumentalnoi tvorchosti B. Liatoshynskoho [The style priorities of the chamber instrumental works of Borys Lyatoshynsky]. In Reinhold Hliier—Borys Liatoshynskyi. Zhyttia i tvorchist v konteksti kultury: Do 140-ruchchia vid dnia narodzhennia R. M. Hliiera ta 120-richchia vid dnia narodzhennia B. M. Liatoshynskoho: Zb. st. (pp. 230–240). Zhytomyr: Vyd-vo FOP Yevenok O.O.

Kastalskiy, A. (1923). Osobennosti narodno-russkoy muzyikalnoy sistemy [Features of the Russian folk musical system]. Moscow; Petrograd: Gosudarstvennoe izdatelstvo Muzyikalnyiy sector.

Kozarenko, O. (2000). Muzychna mova B. Liatoshynskoho v umovakh stratyfika-tsii natsionalnoho muzychno-semiotychnoho protsesu [Musical language of Borys Lyatoshynsky in the situation of stratification of the national musical-semiotic process]. Ukrainske muzykoznavstvo, 29, 116–124.

Kopytsia, M. (2002). Epistoliarna spadshchyna v aspekti vyvchennia muzychnoho tvoru [Correspondence in the aspect of studying the musical piece]. Naukovyi visnyk NMAU im. P.I. Chaikovskoho, 21, 70–80.

Kopytsia, M. (1999). Epistoliarna spadshchyna B. Liatoshynskoho z arkhiviv Moskvy—Dukhovnyi pamiatnyk ukrainskoi kultury. In Povernennia kulturnoho nadbannia Ukrainy: problemy, zavdannia, perspektyvy. Isssue 13. Materialy muzychnoi spadshchyny (pp. 57–66). Kyiv: (n. p.).

Kosenko, E. (2008). Ob ekspressivnoy prirode muzyikalnogo sintaksisa (na primere fortepiannyih prelyudiy or 44 B.N. Lyatoshinskogo) [On the espressive nature ofmusical syntax (on the example of the piano preludes from Borys Lyatoshynsky’s op. 44)]. Naukoviy visnik NMAU, 71, 11–23.

Krysa, O. (2006). Alt u kamerno-instrumentalnii muzytsi B.M. Liatoshynsko-ho: vplyv na rozvytok kompozytorskoi ta vykonavskoi shkil Kyivskoi konservatorii [Viola in the instrumental chamber music of Borys Lyatoshynsky: Its influence on the development of schools of composition and performing of the Kyiv Conservatory]. Ukrainske muzykoznavstvo, 35, 391–407.

Lyst B. Liatoshynskoho do L. Chetvertakova. 1 lystopada 1960 r. (1960, November 1). [Letter of Borys Lyatoshynsky to L.Chetvertakov of Novermber 1, 1960]. Kabinet-muzei B.M. Liatoshynskoho. 2 ark. Lyst B. Liatoshynskoho do L. Chetvertakova. 4 chervnia 1948 r. (1948, June 4) [Letter of Borys Lyatoshynsky to L.Chetvertakov ofJune 4, 1960]. Kabinet-muzei B.M. Liatoshynskoho. 2 ark.

Malozemova, A. (1987). Opernoe tvorchestvo B. N. Lyatoshinskogo [Opera legacy pf Borys Lyatoshynsky]. In Boris Nikolaevich Lyatoshinskiy: sb. statey (pp. 63–73). Kiev: Muzichna Ukrayina.

Martsenkivska, O. (2010). Ladoharmonichna systema u fortepiannii tvorchosti B. Liatoshynskoho (do problemy tradytsii ta novatorstva) [Mode and harmony in the piano pieces by Borys Lyatoshynsky]. Ukrainske muzykoznavstvo, 36, 27–38.

Novakovych, M. (2008). Kanon ukrainskoho muzychnoho modernizmu v tvorchosti Borysa Liatoshynskoho [The canon of Ukrainian musical modernism in the creative legacy of Borys Lyatoshynsky]. Naukovyi svit, 3, 1–17.

Novakovych, M. (2009). Znakova pryroda muzyky Borysa Liatoshynskoho [Semiotic nature of Borys Lyatoshynsky’s music]. In Muzykoznavchi studii instytutu mystetstv Volynskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky ta NMAU im. P.I. Chaikovskoho: Zb. nauk. prats (pp. 4–19). Issue 4. Lutsk: (n. p.).

Piaskovskyi, I. (1991). Onovlennia romantychnykh i postromantychnykh tradytsii v ladoharmonichnomu myslenni B. Liatoshynskoho [Revival of the traditions of Romanticism and Postromanticism in Borys Lyatoshynsky’s mode and harmony]. Ukrainske muzykoznavstvo, 26, 74–93.

Savchuk, I. (2000). Metod “vilnoi interpretatsii” na prykladi Sonaty dlia skrypky ta fortepiano tv. 19 (1926) Borysa Liatoshynskoho. Do pytannia pro filosofsko-estetychni zasady tvorchosti kompozytora. 20-ti roky [The method of “free interpretation” on the example of Sonata for violin and piano op. 19 (1926) of Borys Lyatoshynsky. In the issue of philosophical and aesthetic foundations of the composer’s creativity. 1920s]. Naukovyi visnyk NMAU im. P.I. Chaikovskoho, issue 8, book 5, 58–65.

Savchuk, I. (2008). Ukrainskyi kvintet B. Liatoshynskoho. Do pytannia pro formotvorchu tsilisnist [Ukrainian quintet by Borys Lyatoshynsky. On the issue of form]. Naukovyi visnyk NMAU im. P.I. Chaikovskoho, 74, 214–227.

Samohvalov, V. (1977). Cherty simfonizma B. Lyatoshinskogo [The features of symphonic nature in Borys Lyatoshynsky’s works]. Kiev: Muzichna Ukrayina.

Tsarevych, I. (1985). Pershyi tvir (Do 90-richchia B.M. Liatoshynskoho. Trybuna muzykoznavtsia) [The first musical piece (On the Borys Lyatoshynsky’s 90th birth anniversary)]. Muzyka, 1, 5–7.

Tsarevich, I. (1987). Strunnyiy kvartet re minor soch. 1 B.N. Lyatoshinskogo (materialyi k tvorcheskoy biografii kompozitora) [String quarter D minor op. 1 by Borys Lyatoshynsky (on the creative biography of the composer)]. In Kopytsia, M. (Ed). Boris Nikolaevich Lyatoshinskiy: sb. st. (pp. 126–1300. Kyiv: Muzichna Ukrayina.

Tsarevych, I. (1995). “Ukrainskyi kvintet” B.M. Liatoshynskoho (deiaki problemy vykonannia) [Ukrainian quintet by Borys Lyatoshynsky (some issues of performance)]. In Muzychnyi svit Borysa Liatoshynskoho: zb. materiali (pp. 68–69). Kyiv: Tsentrmuzinform.

Tsarevych, I. (1995). Borys-Yaksa z Liatoshyna [Borys-Yaksa from Liatoshyn]. Muzyka, 1, 9–11.

Tsarevych, I. (1972). Kamerno-instrumentalni ansambli B. Liatoshynskoho, stvoreni u 20-kh rokakh [Instrumental chamber ensembles of Borys Lyatoshynsky during the 1920s]. Ukrainske muzykoznavstvo, 7, 103–118.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Як цитувати

Савчук, І., & Кравченко, В. (2022). Деякі аспекти прояву національної компоненти у камерно-інструментальній творчості Бориса Лятошинського. Науковий журнал ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, (18(1), 110–117. https://doi.org/10.31500/1992-5514.18(1).2022.260435

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ І ОСОБИСТІСТЬ