Риси симфонізму в «Українському квінтеті» Бориса Лятошинського

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31500/1992-5514.18(2).2022.269785

Ключові слова:

симфонізм у творчості Бориса Лятошинського, «Український квінтет», трактування камерного жанру, монотематизм

Анотація

. Розглянуто риси симфонізму в «Українському квінтеті» Бориса Лятошинського. З’ясовано, що більшість дослідників розглядають цей твір як симфонію, написану для струнного квартету та фортепіано. Підстави для такого твердження знаходять в ідейній глибині трагічної конфліктно-драматичної концепції квінтету, масштабності тематичних перетворень та впровадженні монотематизму як основного принципу становлення композиції, використанні жанрової, ладової, мелодико-інтонаційної, тонально-гармонічної, тембрової, смислової символіки. Виявлено, що застосування симфонізму як основного методу становлення концепції призвело до укрупненого, більш масштабного трактування камерного жанру квінтету. Відзначено важливу роль поліфонізму для створення багатосмислового музичного простору на різних рівнях композиції — від змісту, формотворення, жанрової специфіки до фактури, ритмічного, мелодичного, тембрового розвитку. Проаналізовано прояви симфонізму у музичній драматургії «Українського квінтету»

Біографія автора

Ігор Савчук, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник

Посилання

Demenko, B. (2012). Polirytmika u fortepiannyi tvorakh Borysa Liatoshynskoho [Polyrhythmics in the piano works of Borys Liatoshynsky]. In Zahalne ta spetsializovane fortepiano u mystetskomu prostori Ukrainy (pp. 140–151). Lviv: SPOLOM.

Homon, T. (2010). Tvorchist Borysa Liatoshynskoho 10-kh rokiv XX stolittia v aspekti formuvannia ukrainskoho modernistskoho mystetstva [Creative activities of Borys Liatoshynsky in the 1900s in the aspect of the formation of Ukrainian modernist art]. Kultura i suchasnist, 1, 178–184.

Homon, T. (2017a). Rannii period tvorchosti Borysa Liatoshynskoho: naukova rekonstruktsiia za materialamy nevidomykh i malovidomykh dzherel 1910-kh rokiv [Early creative activities of Borys Liatoshynsky: scientific reconstruction based on the materials of unknown and little-known sources of the 1910s] [Candidate of Art History Dissertation, Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music].

Homon, T. (2017b). Tvorchyi portret Borysa Liatoshynskoho 1910-kh rokiv: istorychnyi ekskurs [Creative portrait of Borys Liatoshynsky in the 1910s: historical insight]. Mizhnarodnyi visnyk. Kulturolohiia. Filolohiia. Muzykoznavstvo. ONMA im. A. Nezhdanovoi, I (8), 171–180.

Hrysenko, L. (1963). Rol orhannoho punktu i ostinato u tvorchosti B.M. Liatoshynskoho [The role of the organ point and ostinato in the creative activities of Borys Liatoshynsky]. In Naukovo-metodychni zapysky. Zb. 1962 r. vol. II, 24–39. Kyiv: Mystetstvo.

Hrysenko, L. (1973). Formotvorcha rol harmonii u tvorakh B.M. Liatoshynskoho [Form making role of harmony in the works by Borys Liatoshynsky]. Suchasna muzyka, 1, 230–260.

Kastalskyi, A. (1923). Osobennosti narodno-russkoy muzyikalnoy sistemy [Features of the folk-Russian musical system]. Moscow; Petrograd: Gosudarstvennoe izdatelstvo Muzyikalnyiy sektor, 1923. 59 s.

Kopytsia, M. (1999). Epistoliarna spadshchyna B. Liatoshynskoho z arkhiviv Moskvy — Dukhovnyi pamiatnyk ukrainskoi kultury [Epistolary legacy of Borys Liatoshynsky from Moscow archives — Spiritual monument of Ukrainian culture]. Povernennia kulturnoho nadbannia Ukrainy: problemy, zavdannia, perspektyvy: Materialy muzychnoi spadshchyny, 13, 57–66.

Kopytsia, M. (2002). Epistoliarna spadshchyna v aspekti vyvchennia muzychnoho tvoru [Epistolary legacy in the aspect of studying a musical composition]. Naukovyi visnyk NMAU im. P.I. Chaikovskoho, 21, 70–80).

Kosenko, E. (2008). Ob ekspressivnoy prirode muzyikalnogo sintaksisa (na primere fortepiannyih prelyudiy or. 44 B.N. Lyatoshinskogo) [On the expressive nature ofmusical syntax (on the example of piano preludes op. 44 byBorys Liatoshynsky)]. Naukovyi visnyk NMAU, 71, 11–23.

Kozarenko, O. (2000). Muzychna mova B. Liatoshynskoho v umovakh stratyfikatsii natsionalnoho muzychno-semiotychnoho protsesu [Musical language of Borys Liatoshynsky under the conditions ofstratification of the national music-semiotic process]. Ukrainske muzykoznavstvo, 29, 116–124.

Krysa, O. (2006). Alt u kamerno-instrumentalnii muzytsi B.M. Liatoshynskoho: vplyv na rozvytok kompozytorskoi ta vykonavskoi shkil Kyivskoi konservatorii [Viola in the chamber-instrumental music of Borys Liatoshynsky: influence on the development of composer and performance schools of the Kyiv Conservatory]. Ukrainske muzykoznavstvo, 35, 391–407.

Letter of Borys Liatoshynsky to Lev Chetvertakov (1948, June 4, 1948). Kabinet-muzei B.M. Liatoshynskoho. 2 ark.

Letter of Borys Liatoshynsky to Lev Chetvertakov (1960, November 1). Kabinet-muzei B.M. Liatoshynskoho. 2 ark.

Maloziomova, A. (1987). Opernoe tvorchestvo B. N. Lyatoshinskogo [Opera creativity of Borys Liatoshynsky]. Boris Nikolaevich Ljatoshinskij: sb. statej (pp. 63–73). Kyiv: Muzychna Ukraina.

Martsenkivska, O. (2010). Ladoharmonichna systema u fortepiannii tvorchosti B. Liatoshynskoho (do problemy tradytsii ta novatorstva) [Mode harmonic system in the piano creative activities of Borys Liatoshynsky (to the problem of tradition and innovation)]. Ukrainske muzykoznavstvo, 36, 27–38.

Novakovych, M. (2009). Znakova pryroda muzyky Borysa Liatoshynskoho [Iconic nature of the music of Borys Liatoshynsky]. Muzykoznavchi studii instytutu mystetstv Volynskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky ta NMAU im. P.I. Chaikovskoho, 4, 4–19.

Novakovych, M. (2012). Kanon ukrainskoho muzychnoho modernizmu vtvorchosti Borysa Liatoshynskoho [Canon of Ukrainian musical modernism (based on the works of Borys Lyatoshynskyi)]. Lutsk: PVD Tverdynia.

Piaskovskyi, I. (1991). Onovlennia romantychnykh i postromantychnykh tradytsii v ladoharmonichnomu myslenni B. Liatoshynskoho [Renewal of romantic and post-romantic traditions in the mode harmonic thinking of Borys Liatoshynsky]. Ukrainske muzykoznavstvo, 26, 74–93.

Samokhvalov, V. (1977). Cherty simfonizma B. Lyatoshinskogo [Features of Borys Liatoshynsky’s symphonism]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Savchuk, I. (2000). Metod “vilnoi interpretatsii” na prykladi Sonaty dlia skrypky ta fortepiano tv. 19 (1926) Borysa Liatoshynskoho. Do pytannia pro filosofsko-estetychni zasady tvorchosti kompozytora. 20-ti roky [Method of“free interpretation” on the example of the Sonata for violin and piano w. 19 (1926) by Borys Liatoshynsky. To the issue of the philosophical and aesthetic principles of the composer’s creative activities. The 1920s]. Naukovyi visnyk NMAU im. P.I. Chaikovskoho; muzychne vykonavstvo, 8(5), 58–65.

Savchuk, I. (2008). Ukrainskyi kvintet B. Liatoshynskoho. Do pytannia pro formotvorchu tsilisnist [The Ukrainian Quintet by Borys Liatoshynsky. To the issue of form-making integrity]. Naukovyi visnyk NMAU im. P.I. Chaikovskoho, 74, 214–227.

Tsarevych, I. (1972). Kamerno-instrumentalni ansambli B. Liatoshynskoho, stvoreni u 20-kh rokakh [Chamber instrumental ensembles of Borys Liatoshynsky of the 1920s]. Ukrainske muzykoznavstvo, 7, 103–118.

Tsarevych, I. (1985). Pershyi tvir. (Do 90-richchia B. M. Liatoshynskoho. Trybuna muzykoznavtsia) [First work. (To the 90th anniversary of Borys Liatoshynsky. Tribune of the musicologist)]. Muzyka, 1, 5–7. 25. Tsarevych, I. (1987). Strunnyiy kvartet re minor soch. 1 B.N. Lyatoshinskogo (materialyi k tvorcheskoy biografii kompozitora) [String quartet in D minor op. 1 by Borys Liatoshynsky (materials for the composer’s creative biography)]. In Boris Nikolaevich Ljatoshinskij: sb. st., ed. by M.D. Kopica (pp. 126–130). Kyiv: Muzichna Ukraina.

Tsarevych, I. (1995a). Borys-Yaksa z Liatoshyna [Borys-Yaksa from Liatoshyn]. Muzyka, 1, 9–11.

Tsarevych, I. (1995b). “Ukrainskyi kvintet” B.M. Liatoshynskoho (deiaki problemy vykonannia) [The Ukrainian Quintet by Borys Liatoshynsky (some performance problems)]. In Muzychnyi svit Borysa Liatoshynskoho: zb. materialiv (pp. 68–69). Kyiv: Tsentrmuzinform.

Varnava, R . (2005). Psykholohichnyi portret Borysa Liatoshynskoho v svitli riznomanitnykh kontseptsii osobystosti myttsia [Psychological portrait of Borys Liatoshynsky in the light of various concepts of the artist’s personality]. Muzykoznavchi studii: Zb. st. (Molode muzykoznavstvo) Naukovi zbirky Lvivskoi derzh. muz. akademii im. M.V. Lysenka, 10, 23–35.

Zavialova, O. (2014). Stylovi priorytety kamerno-instrumentalnoi tvorchosti B.Liatoshynskoho [Stylistic priorities of Borys Liatoshynsky’s chamber-instrumental work]. In Reinhold Hliier — Borys Liatoshynskyi. Zhyttia itvorchist v konteksti kultury: Do 140-ruchchia vid dnia narodzhennia R.M. Hliiera ta 120-richchia vid dnia narodzhennia B.M. Liatoshynskoho: Zb. st. (pp. 230–240). Zhytomyr: FOP Yevenok O.O.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Як цитувати

Савчук, І. (2022). Риси симфонізму в «Українському квінтеті» Бориса Лятошинського. Науковий журнал ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, (18(2), 67–74. https://doi.org/10.31500/1992-5514.18(2).2022.269785

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ І ОСОБИСТІСТЬ